BEEFINAN

กู้เงินออมสิน สินเชื่อธนาคารประชาชน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 8 ปี สูงสุด 200,000

กู้เงินออมสิน สินเชื่อธนาคารประชาชน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 8 ปี สูงสุด 200,000

กู้เงินออมสิน ใครที่กำลังมองหาหรือมีคีวามต้องการเงินก้อนมาทางนี้ ตอนนี้ทางธนาคารออมสิน ได้จัดทำสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียน ด้วยการปล่อยกู้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.50 – 1.00 ต่อเดือน แถมยังสามารถผ่อนได้นาน 8 ปี สำหรับใครที่กำลังสนใจ วันนี้เรามีข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดได้ด้านล่างนี้เลย

กู้เงินออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 8 ปี

จุดเด่นสินเชื่อออมสิน โครงการธนาคารประชาชน

เงินกู้สินเชื่อธนาคารประชาชน สามารถขอกู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 • เงินกู้สำหรับการลงทุน
 • เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
 • เงินกู้สำหรับชำระหนี้สิน
 • ห้ามใช้เพื่อปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร (NPLs) และไม่นำไปลงทุนในสลากออมสิน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เป็นผู้
  • ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 5. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 7. ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

หลักประกันในการขอกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
 • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

 • เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้

 • ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

 • หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

อัตราดอกเบี้ย โครงการธนาคารประชาชน (Flat Rate)

 • ลูกค้าทั่วไป ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
 • ลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
 • ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน ร้อยละ 0.50 – 1.00 ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา บวก 0.25 ต่อเดือน

การชำระคืนเงินกู้ ธนาคารออมสิน

การคำนวณระยะเวลาชำระเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

 • เงินกู้ระยะยาววงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

 • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

 • ​ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้ สำหรับท่านใดสนใจอยากสมัครใช้บริการสินเชื่อ สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ Beefinan

Waruntorn Hiratwatnaku