BEEFINAN

เช็ค วิธียื่นขอรับค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท สำหรับ เกษตรกร เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่

เช็ค วิธียื่นขอรับค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท สำหรับ เกษตรกร เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่

เช็ค วิธียื่นขอรับค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท สำหรับเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงสัตว์ ที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ 2566 ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นั้น

สำหรับ เกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงสัตว์ จะสามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งก่อนหน้านี้หรือเวลาเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 12 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ได้ขยับขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ส.ค. 66 นี้

วิธียื่นขอรับค่าอาหารสัตว์

วิธียื่นขอรับค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท

วิธียื่นขอรับค่าอาหาร ของ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สุกรหรือหมู ไก่ไข่ ไก่เนื้อที่ต้องการยื่นคำร้อง ขอรับการสนับสนุน สามารถทำตามดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ กดที่นี่ http://feed.dit.go.th
  2. ติดต่อขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รวมไปถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  3. จากนั้น กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง

.

ยื่นขอรับค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท ได้เมื่อไหร่

  • โดยยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 นี้

วิธียื่นขอรับค่าอาหารสัตว์

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ 2566 คืออะไร

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ 2566 มีเป้าหมายคือ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และยังต้องการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สุกรหรือหมู ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนในหมู่มาก

โดยโครงการดังกล่าว ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ง รายย่อย รายเล็ก และรายกลาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ได้รับมาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า GFM คือมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือมาตรฐานอื่น ที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 1 บาท ปริมาณรายละไม่เกิน 10 ตัน หรือวงเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดจำนวนการเลี้ยงสัตว์ตามเกณฑ์ ดังนี้

  • ผู้เลี้ยงสุกร ไม่เกิน 5,000 ตัว
  • ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไม่เกิน 100,000 ตัว
  • ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ไม่เกิน 100,000 ตัว

.

ข้อมูล : รัฐบาลไทย

Supawit Nitipatnakun