BEEFINAN

วางแผนการเงินวัยเกษียณ ด้วย 5 การลงทุนที่คุ้มค่า

เงินหลังเกษียณ

ในช่วงวัยเกษียณ เป็นช่วงวัยที่หลายคนนั้นมีอิสระในเรื่องของการทำงาน เนื่องจากทั้งชีวิตได้มีการทำงานมาอย่างเต็มที่ มาถึงในช่วงวัยนี้ก็ถึงเวลาแห่งการพักผ่อน แต่ก่อนจะถึงช่วงวัยเกษียณ คุณเคยคิดหรือไม่ว่าคุณจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินอย่างไร ที่จะทำให้ในช่วงวัยเกษียณของคุณนั้นมีแต่ความสะดวกสบาย และมีเงินให้ใช้โดยที่คุณไม่ต้องทำงาน เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวสภาพร่างกายของคุณก็คงจะแก่ชราและเสื่อมสภาพไม่น้อยเลยทีเดียว และคงไม่ไหวจะต้องมานั่งทำงานอีกต่อไป เพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เงินเป็นตัวทำงานแทน ซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการ รวบรวมนำเอาการวางแผนในเรื่องของระบบการออมเงินในวัยเกษียณมาแนะนำกัน ลองไปดูกันซิว่า เงินวัยเกษียณ จะมีวิธีอย่างไรกันบ้าง 

วางแผนการเงินวัยเกษียณ ด้วย 5 การลงทุนที่คุ้มค่า
วางแผนการเงินวัยเกษียณ ด้วย 5 การลงทุนที่คุ้มค่า

การลงทุนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้การเก็บออมเงินของคุณนั้นเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบตามต้องการ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆให้เกิดความเข้าใจ โดยมีลักษณะน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

กองทุนประกันสังคม

สำหรับกองทุนนี้เป็นกองทุนหลักประกันแก่ผู้ประกันตน ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีเกิดการเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือมีการเสียชีวิต รวมไปถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงานและชราภาพ หน่วยเงินสมทบนี้จะมีการจ่ายเข้ากองทุนเป็นจำนวน 3 ส่วนด้วยการประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล โดยผลประโยชน์ตอบแทนนี้จะได้ในกรณีชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่จ่ายสมทบไปไม่ครบ 180 เดือน และได้เงินบำนาญชราภาพกรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป ซึ่งถือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้ทำประกันสังคมเอาไว้นั้น เงินส่วนจากกองทุนตรงนี้จะเป็น เงินวัยเกษียณ คอยช่วยเหลือดีที่สุด

จะได้ในกรณีชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยรับเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่จ่ายสมทบไปไม่ครบ 180 เดือน
จะได้ในกรณีชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยรับเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่จ่ายสมทบไปไม่ครบ 180 เดือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็นการจัดตั้งขึ้นมาร่วมกันด้วยความสมัครใจ โดยเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างนั้นมีการออมเงินเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาหลังเกษียณ หรือเกิดการทุพพลภาพ การออกจากงาน โดยเป็นแหล่งเงินออมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

  • ส่วนของเงินสะสม เป็นส่วนของเงินลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุน มีการจ่ายเงินเข้ามาในกองทุนโดยนายจ้างจะหักจากเงินค่าจ้างของลูกจ้างในอัตรา 2 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินค่าจ้าง 
  • ส่วนของเงินสมทบ ส่วนของเงินนายจ้างจ่ายเข้ากองทุนสมทบลูกจ้าง ผู้เป็นสมาชิกของกองทุนในอัตราสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง แต่จะจ่ายสมทบให้ไม่ต่ำกว่าเงินสมทบในส่วนของลูกจ้าง 
  • ผลประโยชน์ของเงินสะสม สำหรับผลประโยชน์ของเงินสะสมนี้จะเกิดจากการนำเงินสะสมส่วนของลูกจ้างนั้นไปลงทุน หากลูกจ้างมีอายุ 60 ขึ้นไปต้องลาออกจากงาน ก็สามารถนำ เงินวัยเกษียณ ก้อนนี้ไปใช้ในธุรกิจหรือการลงทุนส่วนได้
  • ผลประโยชน์ของเงินสมทบ เป็นผลประโยชน์ของเงินอันเกิดจากการนำเงินสมทบของส่วนของนายจ้างไปลงทุน 
เป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างนั้นมีการออมเงินเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาหลังเกษียณ
เป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างนั้นมีการออมเงินเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาหลังเกษียณ

กองทุนรวมส่งเสริมการออมระยะยาว

และการลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยทั้ง 2 กล่องนี้จะเป็นการส่งเสริมการออมในระยะยาวเป็นแหล่งออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยจะมีการลงทุนในกองทุนทั้งสองกองนี้เพื่อจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของภาษีและได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งถึงแม้ว่า เงินวัยเกษียณ ก้อนนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออม แต่ถ้านับเวลาระยะเวลาในการออมจนถึงวัยพ้นสภาพจากการทำงาน เรื่องของดอกเบี้ยที่จะได้รับก็ค่อนข้างมหาศาลเช่นกัน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข

โดยเป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะเอาเงินเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาเกษียณอายุราชการ หรือเมื่อออกจากราชการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเอกชน โดยจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนนั้นก็คือ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประเดิม โดยจะนำไปลงทุนเพื่อขยายดอกผลตามนโยบายตามที่ได้มีการระบุเอาไว้ โดยเมื่อข้าราชการผู้เป็นสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการเกษียณอายุราชการ ก็สามารถรับเงินกองทุนหรือ เงินวัยเกษียณ ก้อนนี้ไปเลย 

เมื่อข้าราชการผู้เป็นสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการเกษียณอายุราชการ ก็สามารถรับเงินกองทุน
เมื่อข้าราชการผู้เป็นสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการเกษียณอายุราชการ ก็สามารถรับเงินกองทุน

กองทุนการออมแห่งชาติ

สำหรับกองทุนนี้เป็นการออมภาคสมัครใจของทางรัฐ ได้มีการจัดให้กับแรงงานนอกระบบ โดยมีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 60 ปี และไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญของรัฐหรือเป็นผู้ประกันตน ม.40 โดยสามารถเลือกใช้เป็นทางเลือกสำหรับชีวิตหลังเกษียณได้โดยจะได้รับสิทธิ์บำนาญรายเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 600 บาท เป็นรายได้ที่สามารถนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่ว่าจะค่าโยสาร ค่าอุปโภคบริโภค หรือ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

การวางแผนการเงิน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ หากเราสามารถจัดการได้ดีก็จะทำให้ชีวิตการเงินของเรานั้นไม่สะดุดและไม่เกิดการติดขัด จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสบายใจในเรื่องการเงินหลังเกษียณได้ดีมาก ๆ เลยทีเดียว คุณสามาถติดตามเรื่องราวของการเงินและสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ ได้ที่ Beefinan