BEEFINAN

เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน ทำไมมันยังไม่เข้าสักที

เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน ทำไมมันยังไม่เข้าสักที

เงินอุดหนุนบุตร 2566 เป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการที่ให้พ่อแม่บิดา หรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการเหมาะสมตามวัย

สำหรับพ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถขอเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท  สำหรับบุตรธิดาที่อายุไม่เกิน 6 ปี และถ้าเป็นครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาว่ายากจน ก็สามารถขอรับ เงินอุดหนุนบุตร สำหรับเด็กเล็กเพิ่มอีก 600 บาทต่อเดือน

เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตร 2566 เงินเข้าในบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน
เงินอุดหนุนบุตร 2566 เงินเข้าในบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน

หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่า เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน ต้องบอกก่อนว่า ครอบครัวที่เข้าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ Child Support Grant กรมบัญชีกลาง จะนำจ่ายเงินเข้าในบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ เราจะสามารถรับเงินหรือการจ่ายเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด

 • เดือนมกราคม : วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566
 • เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566
 • เดือนเมษายน : วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 2566
 • เดือนพฤษภาคม : วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566
 • เดือนมิถุนายน : วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566
 • เดือนกรกฎาคม : วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566
 • เดือนสิงหาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566
 • เดือนกันยายน : วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566
 • เดือนตุลาคม : วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566
 • เดือนธันวาคม : วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2566

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2566
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2566

เด็กแรกเกิด หมายถึง เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

 • ต้องเป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง รวมไปถึงบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอยู่อาศัยรวมอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วย
 • ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือตกเดือนละ 8,333 บาท
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เคยลงทะเบียนไว้

เงินอุดหนุนบุตร 2566 สมัครได้ที่ไหน

เงินอุดหนุนบุตร 2566
ธีสมัครรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนสมัครได้ถึง 2 ทาง

สำหรับวิธีสมัครรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนสมัครได้ถึง 2 ทางด้วยกัน ดังนี้

หน่วยงานใกล้บ้าน

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต.
 • เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สูติบัตรของเด็กแรกเกิด
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 • ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้สมาชิกในครัวเรือนทุกคนประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 • สำเนาเอกสารหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก

 • ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบการลงทะเบียน

 • หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เงินอุดหนุนบุตร 2566
การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยจะมีทั้งหมด 3 ธนาคาร โดยจะดำเนินการจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Payment)

 • ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
 • ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

เงินอุดหนุนบุตร ไม่เข้าบัญชี

 • สามารถตรวจสอบได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (วันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

.

สามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ประกัน และสังคมทางการเงินได้ที่ Beefinan